Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji - kompensatory tkaninowe


Ogólne warunki gwarancji

 1. Firma Europolit Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Karkonoska 9H zwana dalej Producentem gwarantuje Nabywcy poprawne działanie swoich produktów, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w dokumentacji technicznej doręczonej Nabywcy wraz ofertą.
 2. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, to okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży i obejmuje produkty zakupione na terenie całej Europy. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia towaru do magazynu Producenta.
 3. Za zgodą Producenta naprawa może być wykonana w miejscu instalacji produktu, jednak koszty dojazdu i zakwaterowania pracowników dokonujących naprawy ponosi Nabywca.
 4. Gwarancją Producenta nie są objęte:
  • jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się towarem (obejmuje również uszkodzenia powstałe podczas montażu)
  • jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportowania lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie towaru
  • jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu
  • jakiekolwiek wady spowodowane przez piasek, błoto, wodę i inne płyny itp., które dostały się do wnętrza opakowania towaru
  • uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu (np. zużycie sznurów uszczelniających w dławicach pomp lub ścieranie okładzin ciernych w układach hamulcowych itp.)
  • uszkodzenia powstałe wskutek błędów projektowych oraz nieprawidłowego doboru towaru w odniesieniu do konkretnych warunków eksploatacyjnych, o ile stroną odpowiedzialną za dobór i projekt był Nabywca
  • jakiekolwiek odbarwienia, mikropęknięcia lub zarysowania widoczne na strukturze produktu, jeżeli nie mają one istotnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie produktu
 5. Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.).
 6. Roszczenia Nabywca zgłasza za pośrednictwem sprzedawcy towaru lub bezpośrednio na adres Producenta.
 7. Niniejsze OWG zostały zatwierdzone przez Zarząd Europolit Sp. z o.o. i obowiązują od dnia 01.07.2014 r. do odwołania.

Do góry


Ogólne warunki gwarancji - kompensatory tkaninowe

 1. Firma Europolit Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Karkonoska 9H zwana dalej Producentem gwarantuje Nabywcy poprawne działanie kompensatorów, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w specyfikacji technicznej (WT, katalog itp.) doręczonych Nabywcy wraz ofertą.
 2. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, to okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży i obejmuje produkty zakupione na terenie całej Europy. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia towaru do magazynu Producenta.
 3. Za zgodą Producenta naprawa może być wykonana w miejscu instalacji kompensatorów, jednak koszty dojazdu i zakwaterowania pracowników dokonujących naprawy ponosi Nabywca.
 4. Gwarancją Producenta nie są objęte:
  • jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się kompensatorem (obejmuje również uszkodzenia powstałe podczas montażu)
  • jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportowania lub upadku kompensatora, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie towaru
  • jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu
  • jakiekolwiek wady spowodowane przez piasek, błoto, wodę i inne płyny itp., które dostały się do wnętrza kompensatora
  • uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu (np. korozja elementów stalowych, przebarwienia warstw tkaninowych powstałe wskutek działania warunków atmosferycznych itp.)
  • uszkodzenia warstw tkaninowych, jeżeli nie stwierdzono rozszczelnienia rękawa kompensatora (dotyczy tylko kompensatorów wielowarstwowych).
  • niewielkie nieszczelności na przyłączach kołnierzowych, o ile Nabywca nie sprecyzował w zapytaniu ofertowym / projekcie specyficznych wymagań dot. szczelności
  • uszkodzenia powstałe wskutek błędów projektowych oraz nieprawidłowego doboru typu ramy kompensatora w odniesieniu do konkretnych warunków eksploatacyjnych, o ile stroną odpowiedzialną za dobór i projekt był Nabywca
 5. Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.).
 6. Roszczenia Nabywca zgłasza za pośrednictwem sprzedawcy towaru lub bezpośrednio na adres Producenta.
 7. Niniejsze OWG zostały zatwierdzone przez Zarząd Europolit Sp. z o.o. i obowiązują od dnia 1.03.2018 r. do odwołania.

Do góry

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji - kompensatory tkaninowe